Energiamurroksessa lupaavat markkinat – investointipäätöksissä osuttava oikeaan

Energiamurrokseen liittyy valtava markkinapotentiaali, sillä vihreä siirtymä puhtaaseen energiaan edellyttää lisää uusiutuvaa energiaa, uusia teknologioita ja ratkaisuja globaalisti kaikilla yhteiskunnan saroilla. Menestyminen näillä markkinoilla tarjoaa runsaasti liiketoimintamahdollisuuksia, ja vaatii rohkeutta investointeihin sekä kykyä viisaisiin valintoihin.

Kestävien energiaratkaisujen kehittämisessä ja käyttöönotossa taklataan suuria haasteita. Tahtotila on selvä: nykyisiä toimintamalleja on muutettava, ja niiden tilalle on löydettävä uusia, energiatehokkaita ja vähäpäästöisiä ratkaisuja toimialasta riippumatta. Tämä on kriittistä ympäristön ja koko yhteiskunnan kannalta.

Monimuotoinen osaaminen ja yhteistyö on tarpeen

Meneillään oleva muutos on valtava ja sen toteuttaminen edellyttää pitkäjänteistä suunnittelua ja kannustavaa toimintaympäristöä. Kansainvälisten yhteisten tavoitteiden tulisi luoda selkeä tulevaisuuden näkymä, ja kansallisia lupa- ja valvontakäytäntöjä olisi eduksi yhtenäistää ja tehostaa, jotta Suomi olisi houkutteleva kohde yritysten merkittäville investoinneille.

Tulevaisuuden energiajärjestelmät ovat suuria kokonaisuuksia, joissa eri osa-alueet kytkeytyvät toisiinsa ja perinteiset eri sektorien väliset rajat hämärtyvät. Sähkön kysyntä koko yhteiskunnassa kasvaa liikenteen ja teollisuuden sähköistyksen ja vedyn tai vetyjohdannaisten valmistuksen seurauksena. Vedyn käyttö esimerkiksi sähköpolttoaineiden valmistuksessa lisää myös hiilidioksidin talteenoton ja hyödyntämisen kysyntää, ja samaan aikaan muidenkin kiertotalousratkaisujen merkitys kasvaa.

Yrityksiltä vihreä siirtymä edellyttääkin eri toimialojen välisen yhteistyön tiivistämistä, tuotteiden koko elinkaaren ja laajojen toimitus- ja arvoverkostojen hallintaa. Vihreässä siirtymässä tarvitaan monimuotoista ymmärrystä ja näkemystä siitä, mitkä ratkaisut sopivat parhaiten yritykselle ja sen toimintaympäristöön, ja tuottavat samalla suurimmat hyödyt ympäristölle ja yhteiskunnalle.

Rejlersin uusi Sustainable Energy Solutions -divisioona vastaa näihin tarpeisiin. Haluamme olla eturintamassa tukemassa asiakkaitamme puhtaaseen energiaan, energiatehokkaisiin prosesseihin ja vähähiilisyyteen liittyvissä ratkaisuissa. Asiakkaillamme on kasvava tarve teollisuuden vihreän siirtymän vaativaan tekniseen konsultointiin, johon meillä on kykyä ja asiantuntemusta. Huolehdimme siitä, että näin on myös tulevaisuudessa; uudistumme jatkuvasti muun muassa orgaanisen kasvun, yrityskauppojen ja erilaisten yhteistyömallien avulla.

Valinnoilla kauaskantavia seurauksia

Yritysten energiamurrokseen liittyvillä valinnoilla on kauaskantavia seurauksia. On innostavaa olla asiakkaidemme rinnalla punnitsemassa eri vaihtoehtoja sekä tunnistamassa parhaita keinoja esimerkiksi energiatehokkuuden edistämiseen ja vähähiilisten prosessien kehittämiseen. Yhdessä tähtäämme investointeihin, joilla on suuri merkitys sekä yrityksen itsensä että koko yhteiskunnan kannalta.

Suomalaiset yritykset ovat lähteneet vahvasti etenemään energiamurrokseen liittyvillä markkinoilla, ja saavuttaneet jo jalansijaa globaaleiden markkinoiden teknologia- ja laitostoimituksissa. Maailma on avoinna niille, jotka uskaltavat ja kykenevät tarttumaan mahdollisuuksiin.

***

Kirjoittaja:

Marita Niemelä johtaa Rejlersin Sustainable Energy Solutions -toimialaa. Hänellä on laaja tekniikan, liiketoiminnan ja tieteen tausta sekä yli 30 vuoden kokemus energia-, jalostus-, kemia- ja metsäteollisuudesta. Niemelä on tekniikan tohtori sekä biopolttoaineiden ja biojalostuksen dosentti, ja Aallon hallituksen jäsen. Aikaisemmin hän on toiminut myös Suomen Akatemian hallituksen jäsenenä.

***

LISÄÄ AIHEESTA TEKNINEN JOHDON KONSULTOINTI >>