4 perusasiaa työmaalla vaikuttaa teollisuusprojektin lopputulokseen

Teollisuuden investointiprojektin onnistunut toteutus edellyttää hyvää hankesuunnittelua ja toimivaa työskentelyä rakennusvaiheessa. Työmaalla onnistuminen varmistetaan huolehtimalla perusasioista kuten työturvallisuudesta hyvin.

Teollisuuden investointiprojekteissa rakentamista edeltää hankekehitysvaihe, jossa asetetaan raamit projektin toteutukselle. Tässä vaiheessa lyödään lukkoon, kuinka varmistetaan työturvallisuus ja työn laatu, missä aikataulussa projekti etenee, mitkä ovat sen kustannukset ja millä resursseilla työ toteutetaan. Ennakkosuunnittelulle on tärkeää varata riittävästi aikaa ja resursseja, ja liikkeellä on oltava ajoissa.

Hyvä hankesuunnitelma luo edellytykset teollisuuden investointiprojektin toteutukselle. Mutta yksin se ei riitä: vasta työmaalla ratkeaa, onnistuuko projekti suunnitelmien mukaisesti. Jotta tähän päästään, työmaan johtamisessa on huolehdittava neljästä perusasiasta.

1. Opastaminen

Urakoitsijoiden työnjohdon ja kaikkien projektiin osallistuvien on tiedettävä, mitä työmaalla tapahtuu, ketä siellä työskentelee, millä reunaehdoilla toimitaan ja mitä asiakkaalle on luvattu. Kaikki työmaalle tulevat on esimerkiksi perehdytettävä työmaan käytäntöihin, olosuhteisiin ja vaaroihin työturvallisuuden varmistamiseksi. Oleellista on muistaa, että työmaalla työskentelee ihmisiä eri ympäristöistä. Työntekijöiden kielitaito ja kulttuuriset tekijät on huomioitava niin, että jokainen ymmärtää, kuinka työmaalla toimitaan.

2. Mahdollistaminen

Työmaalla on luotava edellytykset sille, että jokainen rakennus- ja asennusurakoitsija, laitetoimittaja ja muut toimijat voivat tehdä työnsä laadukkaasti, turvallisesti, sovitun aikataulun mukaisesti ja taloudellisesti järkevästi. Tämä on kaikkien yhteinen etu. Kommunikaatio on tärkeässä roolissa; jos se pettää, toimijoiden edellytykset onnistua työssään kärsivät.

3. Yhteensovittaminen

Urakat on vaiheistettava järkevästi niin, että työ voidaan tehdä normaalityöajan puitteissa. Jos jokin työvaihe myöhästyy, tämä vaikuttaa kaikkiin seuraaviin vaiheisiin. Näin syntyy helposti kierre, jossa työtä tehdään yötä päivää, jotta viivästymä kurottaisiin kiinni – ja samalla työn laatu ja työturvallisuus kärsivät. Töiden oikea vaiheistus ja asioiden yhteinen käsittely säännöllisissä työmaakokouksissa varmistavat, että työt etenevät aikataulussaan.

4. Valvonta

Projektin onnistuminen edellyttää myös työmaan jatkuvaa valvontaa. Sen tarkoitus on varmistaa, että työmaan turvallisuus, työn laatu, aikataulu ja kustannukset toteutuvat hankesuunnitelmien mukaisesti. Valvonta ei tarkoita pelkkää seurantaa: siihen kuuluu myös tarvittavien toimenpiteiden määrittely välittömästi, jos puutteita havaitaan.

Avainasemassa onnistunut viestintä – apuna AOS360

Rakentamisvaiheen on lisäksi tärkeää, että tieto asiakkaan, työmaan johtajan ja urakoitsijoiden välillä kulkee ja yhteistyö toimii kaikkien kesken. Projektiorganisaation on pidettävä ajan tasalla nekin sidosryhmät, jotka eivät ole työmaalla päivittäin. Me Rejlersillä hyödynnämme tässä digitaalista AOS360-projektinhallintatyökalua, jonka avulla voimme koska tahansa tarjota 360-asteen etänäkymän työmaalle. AOS360:n avulla työmaan vaiheet saadaan dokumentoitua luotettavasti.

Parhaita hankkeita ovat sellaiset, joissa tilaaja, urakoitsijat ja kaikki muutkin toimijat ovat tyytyväisiä projektiin ja sen etenemiseen niin työn turvallisuuden, laadun, aikataulun kuin budjetinkin suhteen – eli kaikki osapuolet menestyvät yhteisessä hankkeessa.

Kirjoittaja Jukka Valo vastaa Rejlersin teollisuusprojektien rakentamisvaiheesta. Kirjoitus on osa Rejlers Way -blogisarjaa, jossa annetaan avaimia onnistuneen teollisuuden investointiprojektin toteuttamiseen. Lue blogisarjan edellinen kirjoitus