Teollisuuden investointiprojekteissa yksinkertainen on kaunista

Teollisuuden tuotantolaitosten henkilöstö on erikoistunut vaativaan työhön tehtaan operoinnissa, kehittämisessä ja kunnossapidossa. Isoja investointihankkeita tulee vastaan harvoin, ja haasteeksi niissä nousee sopivan projektijohtamismallin löytäminen. Onnistumisen kannalta ratkaisevaa on kyky yksinkertaistaa tekemistä.

(English version below)

Prosessiteollisuuden investointihankkeet ovat usein uniikkeja, monimutkaisia kokonaisuuksia. Avaimet käteen -periaatteella toteutettu EPC*-toimitus sopii harvemmin tällaisiin projekteihin – valtaosa hankkeista toteutetaankin EPCM**-projektina, jossa kokonaisuus pilkotaan sopiviin hankintapaketteihin. Tämä antaa asiakkaalle laajemmat mahdollisuudet vaikuttaa projektin osa-alueisiin ja vähentää kokonaiskustannuksia.

Mittavassa hankkeessa tekemistä kannattaa selkeyttää niin pitkälle kuin mahdollista. Selkeä yhteinen päämäärä, tiukka keskittyminen oleelliseen ja digitaaliset työkalut antavat tähän tehokkaita keinoja.

EPCM-allianssimalli kirkastaa yhteisen suunnan

Uusi elementti projektiliiketoiminnassa on EPCM-allianssimalli, jossa hanketta ja sen eri osa-alueita optimoidaan kokonaisuutena. Tässä mallissa hankkeelle arvioidaan kokonaiskustannus, jonka alittuessa EPCM-toimittaja saa bonusta. Ylittymisestä toimittaja maksaa vastaavasti hyvitysmaksun.

EPCM-allianssimallin etuna on, että asiakas ja EPCM-toimittaja ajavat kohti yhtä ja samaa maalia – yksinkertaista ja toimivaa. On molempien intressi, että kokonaisuus toteutuu kustannustehokkaasti. EPCM-allianssimalli ja siihen sisältyvä ajatus yhdessä tekemisestä on herättänyt markkinoilla runsaasti kiinnostusta.

Minimum viable -mallissa vähemmän on enemmän

Rejlers on toiminut suunnitteluprojekteissa 80 vuoden ajan, Suomessakin jo 40 vuotta. Roolimme suurten EPCM-hankkeiden toimittajana on kuitenkin tuore: käynnistimme tämän liiketoiminnan vuoden 2020 alussa. Näin pääsimme haastamaan alan vakiintuneita toimintamalleja.

Perinteisessä projektitoiminnassa hallintamallit ovat vuosien varrella kasvaneet massiiviseksi. Tämä vaikeuttaa projektien tehokasta toteutusta. Rejlers Way -projektitoimitusmalli rakennettiin tyhjältä pohjalta ratkaisuksi tähän haasteeseen. Ohjenuorana kehitystyössä oli ajatus: vähemmän on enemmän.

Tuloksena syntyi kriittisesti luotu minimum viable -malli, joka säästää sekä asiakkaan että EPCM-toimittajan työtä. Mallin avulla projektit voidaan toteuttaa hallitusti, kohdistaen tekemisen oikeisiin asioihin.

Digitalisaatio tehostaa työtä ja helpottaa raportointia

Digitalisaatio on tuonut projektitoimintaan uusia teknisiä työkaluja. Me Rejlersillä pääsimme suoraan mukaan tähän digiloikkaan: toimintamallimme on rakennettu parhaiden teknisten työkalujen päälle. 

Asiakkaille digitaaliset työkalut merkitsevät muun muassa läpinäkyvyyttä. Dokumenttienhallintajärjestelmämme  on pitkälti automatisoitu ja manuaalinen työ on minimoitu. Asiakas näkee projektin edistymisen reaaliajassa, ja AOS360-kuvamallipalvelumme antaa näkymän työmaalle. Työkalumme tehostavat tiedonjakoa ja näin auttavat kaikkia osapuolia projektissa.

Yksinkertaiselle mallille tarvetta

Projektitoimitusmallin toimivuus mitataan viime kädessä markkinoilla. Asiakkaidemme reaktiot kertovat, että olemme oikeilla jäljillä – projektitoiminnassa ketterälle, joustavalle mallille on selvästi tarvetta.


***

Kirjoitus on osa Rejlers Way -blogisarjaa, jossa annetaan avaimia onnistuneen teollisuuden investointiprojektin toteuttamiseen. Kirjoittaja Jussi Likitalo vastaa Rejlersin teollisuuden projektitoimituksista. 

***

*EPC (Engineering, Procurement and Construction)

**EPCM (Engineering, Procurement and Construction Management)

***

 

When It Comes to Industrial Investment Projects, Simple is Beautiful

The personnel at industrial production facilities are specialised in demanding work related to the operation, development and maintenance of the plant. Large investment projects are rare, however, which means that finding a suitable project management model can become a challenge. The ability to make the work more simple is crucial to success.

In the process industry, investment projects are often characterised by their uniqueness and complexity. A turnkey EPC* delivery is rarely suitable for such projects – instead, the majority of projects are implemented as EPCM** projects, in which the project is divided into easily manageable procurement packages. This gives the customer more opportunities to influence various aspects of the project and reduce the overall costs.

In a large-scale project, it’s a good idea to streamline the work as far as possible. A clear shared objective, rigorous focus on the essentials, and digital tools provide effective means for doing this.

The EPCM alliance model provides clarity on the shared direction

A new addition to the project business, the EPCM alliance model emphasises the optimisation of the project and its sub-areas as a whole. The EPCM alliance model includes an estimated total cost for the project, and a bonus is awarded to the EPCM supplier if the actual costs fall below the estimate. Correspondingly, if there is a cost overrun, the supplier will be required to pay a compensation fee.

The advantage of the EPCM alliance model is that both the customer and the EPCM supplier work towards the same goal. Both parties have a vested interest in carrying out the project in a cost-effective manner. The EPCM alliance model and its cooperative aspects have aroused a lot of interest in the market.

In the minimum viable model, less is more

Rejlers has been contributing to planning projects for altogether 80 years, with 40 of those years in Finland. However, we are still a newcomer as a supplier of large EPCM projects, having launched this business as recently as in early 2020. This role has allowed us to challenge the established operating models of the industry.

Traditional project operations have seen management models become increasingly cumbersome over time. This makes the effective implementation of projects more complicated. The Rejlers Way project delivery model was created from the ground up as a way to address this challenge. The guiding principle in the development of the model was ‘less is more’.

The outcome was a minimum viable model, designed with a critical eye to reduce the workload of both the customer and the EPCM supplier. The model helps to carry out projects in a controlled manner and focus the work on the appropriate areas.

Digitalisation enhances work efficiency and simplifies reporting

Digitalisation has introduced new technical tools to project activities. At Rejlers, we were able to seamlessly take part in this digital transformation, as our operating model is built upon top-of-the-line technical tools. 

For customers, digital tools represent transparency, among other things. Our document management system is largely automated, which means that manual work is minimised. The customer can see how the project is progressing in real time, and our AOS360 image model service provides a view of the construction site. Our tools bolster information sharing and thus help all parties involved in the project.

There’s need for a simple model

The functionality of the project delivery model is ultimately tested in the market. Our customers’ reactions tell us that we are on the right track – there is a clear need for an agile, flexible model in project operations.

 

***

This blog post is part of the Rejlers Way blog series, which provides keys to implementing successful industrial investment projects. The author, Jussi Likitalo, is responsible for the industrial project deliveries at Rejlers. 

***

*EPC (Engineering, Procurement and Construction)

**EPCM (Engineering, Procurement and Construction Management)

***