Rejlers vastaamaan Sibanye-Stillwaterin Keliber-litiumjalostamon vesienkäsittelylaitoksen perus- ja toteutussuunnittelusta

Rejlers on allekirjoittanut sopimuksen Sibanye-Stillwaterin Keliber-litiumhankkeen kanssa. Sopimus sisältää rakenteilla olevan Keliber-litiumjalostamon vesienkäsittelylaitoksen perus- ja toteutussuunnittelun. Mittavan investoinnin tavoitteena on aloittaa vastuullinen akkulaatuisen litiumhydroksidin tuotanto.

(English version below)

Keliber-litiumhanke rakentaa Kokkolaan Keski-Pohjanmaalle litiumjalostamoa, tavoitteenaan olla Euroopan ensimmäinen omaan malmiin perustuvan litiumhydroksidin tuottaja. Litiumia tarvitaan sähköenergian varastointiin, muun muassa sähköautojen akkuihin.

Arvioitu kokonaisinvestointi Keliber-litiumhankkeeseen on 656 miljoonaa euroa. Litiumjalostamon rakentaminen alkoi maaliskuussa 2023 ja tuotannon ylösajon on määrä käynnistyä vuonna 2025.

Keliberin litiumhydroksidin tuotanto perustuu soodapaineliuotusprosessiin, jonka etuna on materiaali- ja energiatehokkuus. Energianlähteitä ovat höyry, maakaasu ja sähkö, mikä osaltaan vähentää Keliberin hiilidioksidipäästöjä verrattuna nykyisiin litiumhydroksidin tuotantoketjuihin.

Rejlersillä on kymmenien vuosien kokemus vaativien vesienkäsittelylaitosten toteutussuunnittelusta.

-  Investointi edustaa uusia teknologioita sekä auttaa yhteiskuntaa vähentämään fossiilisten polttoaineiden käyttöä. Luotan siihen, että asiantuntemuksemme kestävistä ja innovatiivisista teknologisista ratkaisuista sekä suunnitteluosaamisemme auttaa Sibanye-Stillwateria tavoitteessaan olla vastuullinen energiaratkaisuiden kehittäjä, sanoo Jouni Honkala, Rejlers Finlandin kaivos- ja metalliteollisuus liiketoiminnan johtaja.

**

Sibanye-Stillwater

Sibanye-Stillwater on monikansallinen kaivos- ja metallinjalostuskonserni, jolla on toimintoja, hankkeita ja sijoituksia viidellä mantereella. Se on johtava toimija PGM-autokatalyyttien kierrätyksessä, ja se on investoinut kaivosjätteiden käsittelyä kehittäviin toimintoihin.

Sibanye-Stillwater on yksi maailman suurimmista platinaryhmän (PGM) metallien platinan, palladiumin ja rhodiumin alkutuottajista, ja se kuuluu merkittävien kullantuottajien joukkoon. Se tuottaa ja jalostaa myös iridiumia ja ruteniumia, nikkeliä, kromia, kuparia ja kobolttia. Sibanye-Stillwater on viime aikoina alkanut laajentaa toimintaansa akkumetallien louhintaan ja jalostukseen sekä lisätä ja monipuolistaa toimintojaan kiertotaloudessa ja kaivosjätteiden käsittelyssä maailmanlaajuisesti.  Lisätietoja osoitteessa www.sibanyestillwater.com.

Sibanye-Stillwaterin Keliber-litiumhanke

Keliber on edistynyt litiumhanke Kaustisella ja Kokkolassa Keski-Pohjanmaalla. Hankkeen tavoitteena on aloittaa akkulaatuisen litiumhydroksidin tuotanto omasta malmista ensimmäisenä Euroopassa ja siten tukea vihreää siirtymää helpottamalla liikenteen sähköistämistä. Keliber-litiumhanketta kehittää kansainvälinen kaivos- ja metallinjalostusyhtiö Sibanye-Stillwater (~80 %) kumppaninaan Suomen Malmijalostus Oy (20 %), joka on valtion omistama kotimaista litiumioniakkujen arvoketjua kehittävä yhtiö. Lisätietoja hankkeesta löytyy osoitteesta www.sibanyestillwater.com/fi/liiketoiminta/eurooppa/keliber/

 

***

Rejlers is responsible for basic and detail engineering of effluent treatment plant at the Sibanye-Stillwater Keliber lithium refinery  

 

Rejlers has signed an agreement with Sibanye-Stillwater’s Keliber lithium project. The agreement includes basic and detail engineering services for the effluent treatment plant of the Keliber lithium refinery. This large-scale investment aims to develop a sustainable operation to produce battery-grade lithium hydroxide.

 

The Keliber lithium refinery will be built in Kokkola in Central Ostrobothnia with the aim of being the first European producer of battery-grade lithium hydroxide from its own mined ore reserves. Lithium is an essential part of storing electrical energy, including batteries for electric vehicle.

The total investment in the Keliber lithium project is estimated to be EUR 656 million. Construction of the refinery began in March 2023 and the ramp-up of production is scheduled to start in 2025.

Keliber’s lithium hydroxide production is based on soda leaching technology, which benefits from material and energy efficiency. Energy sources will be steam, natural gas and electricity, which contributes to Keliber’s relatively low CO2 emissions in comparison with current lithium hydroxide production chains. Rejlers has decades of experience in implementing demanding water treatment plants.

"The investment represents new technologies and helps reduce the use of fossil fuels. I am confident that our expertise in sustainable and innovative technological solutions will help Sibanye-Stillwater in its aim to develop responsible energy solutions," says Jouni Honkala, Vice President, Mining and Metal Industry at Rejlers Finland.

 

**

About Sibanye-Stillwater

Sibanye-Stillwater is a multinational mining and metals processing group with a diverse portfolio of operations, projects and investments across five continents. The Group is also one of the foremost global recyclers of PGM autocatalysts and has interests in leading mine tailings retreatment operations.

Sibanye-Stillwater has established itself as one of the world’s largest primary producers of platinum, palladium, and rhodium and is a top tier gold producer. It also produces and refines iridium and ruthenium, nickel, chrome, copper and cobalt. The Group has recently begun to diversify its asset portfolio into battery metals mining and processing and increase its presence in the circular economy by growing its recycling and tailings reprocessing exposure globally. For more information refer to www.sibanyestillwater.com.

About Sibanye-Stillwater’s Keliber lithium project

Keliber is an advanced lithium project, located in Kaustinen and Kokkola, Finland. The project aims to be the first European producer of battery-grade lithium hydroxide from its own mined ore reserves, thus contributing towards the green transition by facilitating the electrification of transportation. The Keliber lithium project is being developed by Sibanye-Stillwater (~80%), a multinational mining and metals processing Group, with Finnish Minerals Group (20%), a state-owned company developing the value chain of lithium-ion batteries in Finland. For more information on the project, refer to www.sibanyestillwater.com/business/europe/keliber/.