Rejlers teki Sähkökenttä-oppimisympäristöstä virtuaaliversion

Rejlers on toteuttanut Tampereen Aikuiskoulutuskeskukselle (TAKK) opetuskäyttöön virtuaalisen oppimisympäristön TAKK:n ainutlaatuisesta Sähkökenttä-opetusalueesta, joka on niin lähellä oikeaa työympäristöä kuin mahdollista. - Tämä on upea juttu ja kaikkien kiinnostuneiden saatavilla, TAKK:n kouluttaja Jaana Harju iloitsee.

(English version below)

Sähkökenttä käsittää sähkönjakelujärjestelmän jännitetasot 0,4 kilovoltista aina 110 kilovolttiin ja sieltä löytyy myös 110/20 kilovoltin sähköasema. Sähkökentältä löytyy myös katuvalo- ja tietoliikennejärjestelmiä sekä uusiutuvaa energiantuotantoa aurinkovoimaloiden muodossa.

- Oppimisympäristön laajennuksen valmistuttua virtuaalinen oppimisympäristö oli se, mitä kaivattiin, ja nyt se on totta. Onneksi rahoituskin onnistui. Nyt ovat valokuvat, dokumentit ja videoita yhdessä paikassa, eikä enää monessa eri kansioissa hajallaan, TAKK:n kouluttaja Jaana Harju iloitsee.

-Olemme erittäin tyytyväisiä lopputulokseen ja uskon, että kaikki tämän alan opiskelijatkin ovat innoissaan. Eihän tämmöistä näissä mittasuhteissa ole ennen ollut.

Opetuksen tueksi

Virtuaalista sähkökenttää tullaan hyödyntämään ainakin sähkö- ja automaatioalan perustutkinnoissa, energia-alan ammattitutkinnoissa ja erikoisammattitutkinnoissa. Sitä voidaan käyttää esimerkiksi komponenttien tunnistamiseen, työ- ja sähköturvallisuusosaamisen havainnointiin, huolto-, käyttö- ja kunnossapidon oppimiseen ynnä muuhun.

- Mahdollisuudet ovat rajattomat, Jaana Harju toteaa.

Rejlersin asiantuntija Niko Räsänen kertoo, että oppimisympäristön avulla on mahdollista nähdä laite todellisessa asennustilassa luokkahuoneesta ja lisätiedot avaamalla pääsee käsiksi kaikkiin laitetta koskevaan lisäinformaatioon. Oppimisympäristöön on myös luotu virtuaalinen polku, jonka opiskelija voi käydä läpi ja näin varmistaa, että kaikki Sähkökentällä käsiteltävät asiat tulee käytyä läpi.

- Opetusmateriaali on monipuolinen, mielenkiintoinen ja digitaalista aineistoa on helppo selailla, Harju toteaa.

Taustalla Rejlersin 360-palvelu

Virtuaalisen Sähkökentän toteutus pohjautuu Rejlersin Accelerated Operations 360-palveluun. Toteutuksessa on hyödynnetty 360-kameroita, älypuhelimia ja dronea.

- Rejlers vastasi virtuaalisen oppimisympäristön 360- ja dronekuvauksista, pilvipalvelun perustamisesta ja palvelun käyttöönottokoulutuksesta. TAKK:n vastuulla projektissa oli Sähkökentän laitteiden ja komponenttien kuvien ottaminen sekä kuvien ja niitä koskevien lisätietojen, kuten käyttö- ja huolto-ohjeiden lataaminen Rejlersin pilvipalveluun, Räsänen kertoo.

- Kuvien, videoiden ja dokumenttien liittäminen oli helppoa. Päivittäminenkin onnistuu sujuvasti, Jaana Harju sanoo.

Virtuaalista Sähkökenttää saavat käyttää vapaasti myös muut kuin TAKK:n opiskelijat. Avoin linkki löytyy TAKK:n nettisivuilta.

- Sähkökenttä-oppimisympäristön hyöty ei ole enää siitä kiinni, kuka pääsee tänne Tampereelle paikan päälle, vaan siihen voi perehtyä mistäpäin Suomea tahansa nyt virtuaalisesti, Harju iloitsee.

-Olemme erittäin tyytyväisiä lopputulokseen ja uskon, että kaikki tämän alan opiskelijatkin ovat innoissaan. Eihän tämmöistä näissä mittasuhteissa ole ennen ollut, TAKK:n kouluttaja Jaana Harju iloitsee

***

Yhteyshenkilöt

TAKK Jaana Harju, jaana.harju@takk.fi, 044 7906 610

Rejlers Niko Räsänen, niko.rasanen@rejlers.fi,  040 801 1811

 

 

Lisää tietoa aiheesta

Linkki TAKK:n avoimeen oppimisympäristöön:

https://aos.rejlers.fi/?id=60a21f1eaa2f78003ad5cb0e&public=true

www.rejlersaccelerated.com

www.takk.fi/koulutukset/ammattialat/sahkoala/sahkokentalla-kokeillaan-kaytannossa/

 

***

Rejlers makes a virtual version of the Electric Field learning environment

Rejlers has implemented a virtual learning environment for the Tampere Adult Education Centre (TAKK) for teaching purposes regarding TAKK's unique Electric Field teaching area, which is as close to the real work environment as possible. “This is a great thing and available to everyone who is interested,” says TAKK's trainer Jaana Harju happily.

The Electric Field comprises the voltage levels of the electricity distribution system from 0.4 kilovolts to 110 kilovolts, and there is also a 110/20 kilovolt substation. The Electric Field also includes street light and telecommunication systems, as well as renewable energy production in the form of solar power plants.

- With the completion of the learning environment expansion, the virtual learning environment was what was needed, and now it is real. Fortunately, the funding was also successful. Now the photos, documents and videos are in one place, and no longer scattered around in many different folders, praises TAKK's trainer Jaana Harju.

- We are very pleased with the outcome and I believe that all of the students in this field are excited too. After all, this has not been the case in these proportions before.

As a support for teaching

The virtual electric field will be utilised, at least, in undergraduate degrees in the electrical and automation fields, vocational degrees in the energy sector and special vocational degrees. It can be used e.g. to identify components, observe work and electrical safety expertise, the learning of service, operation and maintenance, as well as more.

- The possibilities are endless, Jaana Harju says.

Rejlers' expert Niko Räsänen says that with the help of the learning environment, it is possible to see a device in the actual installation space from the classroom, and by opening additional information, you can access all the additional information about the device. A virtual path has also been created in the learning environment, which the student can go through and thus ensure that all the important matters in the Electric Field have been dealt with.

- The teaching material is diverse and interesting and the digital material is easy to browse, Harju says.

Rejlers 360 service in the background

The implementation of the Virtual Electric Field is based on Rejlers' Accelerated Operations 360 service. 360 cameras, smartphones and drones have been utilised in the implementation.

- Rejlers was responsible for the 360 and drone shootings of the virtual learning environment, the establishment of the cloud service and the service implementation training. TAKK was responsible for taking pictures of the Electric Field's equipment and components and uploading the pictures and additional information about them, such as operating and maintenance instructions, to Rejlers' cloud service, Räsänen says.

- The attaching of pictures, videos and documents was easy. The updating is also smooth, Jaana Harju says.

The Virtual Electric Field can also be used freely by non-TAKK students. The open link can be found on TAKK's website.

- The benefits of the Electric Field learning environment no longer depend on who can travel to Tampere; you can now get acquainted with it from anywhere in Finland virtually, Harju proudly states.

 

 

Contact persons:

TAKK Jaana Harju, jaana.harju@takk.fi, 044 7906 610

Rejlers Niko Räsänen, niko.rasanen@rejlers.fi, 040 801 1811