Kommuniké från årsstämma i Rejlers AB (publ) den 25 april 2024

Vid årsstämma i Rejlers AB (publ), org.nr 556349–8426, (”Bolaget”) den 25 april 2024 fattades bland annat följande beslut. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman samt fullständiga förslag till beslut, som tidigare har publicerats och finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.rejlers.se.

Fastställande av balans- och resultaträkning, resultatdisposition och ansvarsfrihet m.m.
Årsstämman fastställde Bolagets balans- och resultaträkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att av till årsstämman förfogade stående medel om 778 443 843 kronor, totalt 99 480 821 kronor utdelas till aktieägarna varav totalt 7 871 625 kronor utdelas till innehavare av aktier av serie A och 91 609 196 kronor utdelas till innehavare av aktier av serie B och att återstoden om 678 963 022 kronor balanseras i ny räkning. Således beslutades en vinstutdelning om 4,50 kronor per aktie, oavsett serie, och som avstämningsdag för erhållande av utdelning beslutades måndagen den 29 april 2024. Det noterades att utdelning beräknas utbetalas genom Euroclear Sweden AB:s försorg fredagen den 3 maj 2024

Årsstämman beslutade även att bevilja styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport för 2023.

Styrelse- och revisorsarvode
Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen för kommande mandatperiod ska utgå med 2 300 000 kronor. Arvodet fördelas så att styrelsens ordförande ska erhålla 700 000 kronor, vice ordförande ska erhålla 400 000 kronor och att övriga stämmovalda ledamöter ska erhålla 300 000 kronor vardera. Vidare beslutades att för utskottsarbete avsätts högst 330 000 kronor att fördelas enligt följande: För ledamöterna i styrelsens revisionsutskott utgår en ersättning för mandatperioden med 100 000 kronor till revisionsutskottets ordförande och med 60 000 kronor till var och en av övriga styrelseledamöter i revisionsutskottet och för ledamöterna i styrelsens ersättningsutskott utgår en ersättning för mandatperioden med 50 000 kronor till ersättningsutskottets ordförande och med 30 000 kronor till var och en av övriga styrelseledamöter i ersättningsutskottet.

Årsstämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor
Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex (6) ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter. För tiden intill slutet av nästa årsstämma omvalde årsstämman de befintliga styrelseledamöterna Peter Rejler, Jan Samuelsson, Patrik Boman, Lisa Rejler och Peter Johansson. Susanne Blanke valdes som ny styrelseledamot. Det beslutades vidare att omvälja Peter Rejler som styrelseordförande och Jan Samuelsson som vice styrelseordförande.

En presentation av styrelsens ledamöter finns på Bolagets webbplats.

Årsstämman beslutade vidare att för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB som Bolagets revisor. Ernst & Young AB har meddelat att den auktoriserade revisorn Åsa Lundvall kommer kvarstå som huvudansvarig revisor.

Ändring av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade om ändring av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att, utöver vissa redaktionella ändringar, begränsningen för extraordinär ersättning ändras från 65 procent av den fasta årliga lönen, sammanräknad med den rörliga ersättningen, till 100 procent av den fasta årliga lönen.

Ändring av bolagsordningen
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ändra gränserna för antalet aktier och aktiekapitalet samt att genomföra vissa ytterligare redaktionella ändringar av bolagsordningen.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av Bolagets egna aktier av serie B enligt följande huvudsakliga villkor:

Förvärv får ske på Nasdaq Stockholm eller i enlighet med förvärvserbjudande till samtliga aktieägare, begränsat till att det egna innehavet vid var tid inte överstiger tio (10) procent av samtliga aktier i Bolaget. Förvärv av aktier av serie B på Nasdaq Stockholm får endast ske till ett pris inom det på Nasdaq Stockholm vid var tid registrerade kursintervallet och förvärvserbjudande till samtliga aktieägare ska ske till ett pris motsvarande lägst börskursen vid tiden för erbjudandet med en maximal avvikelse av 20 procent uppåt. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst till årsstämman 2025.

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att besluta om överlåtelse av Bolagets egna aktier av serie B enligt följande huvudsakliga villkor:

Överlåtelse av aktier av serie B får endast ske utanför Nasdaq Stockholm, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna och med eller utan bestämmelse om apport eller kvittningsrätt. Sådan överlåtelse får ske till ett pris i pengar eller värde på erhållen egendom som motsvarar börskursen vid tiden för överlåtelsen på de aktier som överlåts med den avvikelse som styrelsen finner lämplig. Det antal aktier av serie B som får överlåtas ska uppgå till högst tio (10) procent av det totala antalet aktier i Bolaget. Överlåtelse i samband med företagsförvärv får ske till ett av styrelsen bedömt marknadsvärde. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst till årsstämman 2025.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission
Årsstämman beslutade om bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av sammanlagt högst ett antal aktier av serie B motsvarande en utspädning om högst tio (10) procent vid tidpunkten för styrelsens första beslut enligt bemyndigandet. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor.

För ytterligare information kontakta:
Peter Rejler, styrelsens ordförande, 070-602 34 24, peter.rejler@rejlers.se
Anna Jennehov, CFO, 073-074 06 70, anna.jennehov@rejlers.se
Malin Sparf Rydberg, kommunikationschef, 070-477 17 00, malin.rydberg@rejlers.se

Denna information är sådan information som Rejlers AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter. Informationen lämnades genom Peter Rejler, styrelsens ordförandes försorg, för offentliggörande den 25 april 2024 kl.18.00 CEST.

Om Rejlers
Rejlers är en av Nordens ledande teknikkonsulter. Med spetskompetens hjälper vi företag, myndigheter och andra organisationer att möta morgondagens samhällsutmaningar. Våra tjänster är viktiga byggstenar för att uppnå ett hållbart samhälle. Sedan bolaget grundades 1942, har Rejlers framgång byggts på förmågan att ständigt lära nytt. Vår vision "Home of the learning minds" vägleder oss till kontinuerligt lärande, utveckling och tillväxt. Med verksamhet i Sverige, Finland, Norge och Förenade Arabemiraten har Rejlers 3200 experter inom teknikområden som energi, industri, infrastruktur och fastigheter. År 2023 omsatte bolaget 4,1 miljarder kronor och B-aktien är noterad på Mid Cap, Nasdaq Stockholm.