Rejlers toimittaa Euroopan avaruusjärjestö ESA:lle laitteistoa ensimmäistä kertaa historiassaan

Rejlers toimittaa Euroopan avaruusjärjestö ESA:lle (European Space Agency) laitteistoa ensimmäistä kertaa historiansa aikana. Avaruusteollisuuden suunnittelutyönä se ei kuitenkaan ole Rejlersille ensimmäinen, vaan yhtiötä voi kutsua alalla jo vanhaksi konkariksi. Ensimmäiset avaruusteollisuuden suunnittelutyöt Rejlers teki jo 2010-luvun alussa, jotka liittyivät tuotannon ja testauksen laitteistoihin. Vastikään valmistunut avaruusteollisuuden projekti on samaa kaliiperia.

(English version below)

 

- Kyseessä on maatukilaite, joka toimii laukaisun testilaitteena JUICE -avaruusluotaimen LP-PWI instrumentille (Langmuir Probe plasma wave instrument). ESA varmistaa, että luotain toimii kuten pitää, ennen kuin se lähetetään avaruuteen. Instrumentti laukaistaan turvallisesti maan kamaralla tämän laitteen tukemana, kertoo Wille Sirén, tekninen päällikkö, Rejlers Finlandin Teollisuustoimialalta.

Sirén on ollut mukana ESA-hankkeessa alusta saakka, vuodesta 2018.

- Projekti alkoi kuten mikä tahansa muukin projekti siten, että asiakas kertoi laitteen pakolliset vaatimukset ja hänen pääasialliset toiveensa kuunneltiin ja otettiin huomioon koko prosessin aikana. Näistä lähtötiedoista sitten lähdimme eteenpäin esisuunnitteluun ja lopulta käyttöönottoon ja nyt olemme loppusiivousta vaille valmiita, Sirén kertoo.

Henkilöstön ja projektijohdon kyvykkyys punnitaan

Avaruusteollisuus itsessään on monialainen teollisuuden haara, jossa vaaditaan osaamista monilta osa-alueilta.

- Yleensä erityisosaamisen tarve riippuu kokonaan projektista itsestään. Esimerkiksi ESA suodattaa tarkasti tarjouksia tekevän yrityksen henkilöstön ja arvioi onko henkilöstöllä ja projektijohdolla kykenevyyttä kyseiseen projektiin, kertoo Sirén.

- Joissakin tapauksissa avaruusteollisuuteen liittyvät projektit voivat olla myös puhtaasti tutkimusluonteisia, mutta suuri osa avaruusteollisuuden tekemisestä on pohjimmiltaan niin sanotusti perusteollisuutta eli ihan tavallista tekniikkaa, jota Rejlers tekee yksiköissään joka päivä, sanoo Sirén.

Avaruusjärjestöille tehtävät prosessit, suunnittelutyö ja dokumentointi ovat tiukasti säänneltyjä ja kovan syynin alaisia, mikä kuitenkin poikkeaa tavallisimmista teollisuudelle tehtävistä projekteista.

- ESA:lla noudatetaan prosesseja todella tiukasti. On hyvin tärkeää, että asiat suunnitellaan, toteutetaan ja testataan oikeassa järjestyksessä ja että nämä kaikki vaiheet dokumentoidaan, sanoo Henrik Lähdes, projektivastaava, Rejlers Finlandin Teollisuustoimialalta.

Lähdes on ollut hankkeessa mukana vuodesta 2019 toimien aluksi suunnittelijana ja Product Assurance Managerina, josta siirtyi neljä kuukautta sitten projektivastaavaksi.

- Projektivastaavana olen vastuussa siitä, että laatu vastaa asiakkaan odotuksia, Lähdes sanoo.

- Virallisia dokumentteja Rejlers on luonut ja toimituttanut ESA:lle noin 140 kpl. Kaiken kaikkiaan lähes 10.000 sivua, joissa kerrotaan, miten Rejlersin laite on suunniteltu, mitä materiaaleja on käytetty, miten vaatimukset on täytetty ja miten laite on testattu ja todettu toimivan niin kuin on suunniteltu, Lähdes kertoo.

Rejlers toteutti projektin kokonaisuudessaan yksin, parhaimmillaan yli 10 insinöörin voimin. Toimeksianto piti sisällään maatukilaitteen konseptoinnin, suunnittelun, valmistamisen ja käyttöönoton asiakkaan vaatimukset huomioiden.

- Tietysti olemme tehneet tiivistä yhteistyötä muiden ESA:n alihankkijoiden kanssa, koska laitteemme on osa isompaa kokonaisuutta, mutta tämän laitteiston Rejlers teetti itsenäisesti, Sirén sanoo.

Ei mikä tahansa rahtikuorma

Ennen kuin Rejlersin maatukilaite voidaan laittaa matkaan, tulee sekä laite että kontit siivota perusteellisesti. Laitteen ja konttien siivoamiseen meni kaiken kaikkiaan aikaa noin 2 viikkoa ja yhteensä 150 työtuntia. Näiden lisäksi lastausta ja purkua harjoiteltiin lukuisia kertoja.

- Rejlersin laitteiden lastauksen ja purkuvaiheen ”jumppaaminen” oli osa prosessiin liittyvää testausta. Siinä haluttiin todeta, että suunnitelma vastaa todellisuutta ja että purku sekä lastaus sujuvat täsmällisesti myös silloin, kun ESA vastaanottaa Rejlersin laitteen, Lähdes sanoo ja korostaa: -Tässä halutaan siis eliminoida mahdolliset epäselvyydet ja turvallisuusriskit, jotta aikaa ei menisi hukkaan asiakkaan päässä.

Laitteisto kuljetetaan tiiviissä kontissa, johon on asennettu lämpötila ja kosteusmittareita kuljetuksen ajaksi, jotka seuraavat kosteuden ja lämpötilan kehitystä matkan aikana kohti Ranskaa, joka on maatukilaitteen määränpää.  Tiivis kontti suojaa laitteistoa kosteudelta ehkäisten sitä korroosiolta.  

- Puhtaus todettiin pyyhkäisytestillä, jossa käytettiin valkoista liinaa. Vaatimuksena oli, että liinaan ei saa jäädä minkäänlaista jälkeä tai likaa. Puhtaus on todella tärkeää, koska Rejlersin laitetta käytetään ESA:n luotaimen yhteydessä. Rejlersin laite ja ESA:n luotain testataan suljetussa puhdastilassa. Bakteerit, virukset, home, ruoste, öljy, rasva ja muu lika pitää eliminoida, jotta Rejlersin laite ei kontaminoi luotainta, sanoo Lähdes.

Kovan tason osaamista henkilötasolla

Avaruusala on ollut pitkään kasvussa ja kasvaa vuosi vuodelta. Rejlers uskoo vahvasti olevansa mukana avaruusteollisuustoiminnassa tulevaisuudessakin.

- Avaruusteollisuuden projektit ovat tällä hetkellä softa- ja pienelektroniikka-painotteisia ja kovan tason osaaminen näissä avaa pelikenttää todella paljon. Yleisesti ottaen tämän tyyppisissä projekteissa henkilöltä itseltään vaaditaan hyvää tuotekehityksen periaatteiden osaamista. Lisäksi tuotekehityksessä ja prototyyppien valmistamisessa prosessi ja perustelut täytyy olla kunnossa. Ne ovat haastavia asioita, jotka täytyy hallita, jos näistä projekteista haluaa selvitä niin sanotusti “ehjin nahoin”, Sirén huomauttaa.

Useat tahot näkevät avaruusteollisuudessa jatkuvasti uusia kasvumahdollisuuksia, niin myös Sirén.

- Omasta mielestäni avaruusteollisuus on kasvamassa ja niissä on tärkeää olla mukana. Olen tyytyväinen, että Rejlers on mukana Business Finlandin organisoimassa Space Economy -ohjelmassa, jonka tarkoituksena on tuoda suomalainen osaaminen esiin kansainvälisesti, Sirén sanoo tyytyväisenä.

 

Rejlers toteutti maatukilaitteiston Euroopan avaruusjärjestö ESA:lle parhaimmillaan yli 10 insinöörin voimin. Toimeksianto piti sisällään maatukilaitteen konseptoinnin, suunnittelun, valmistamisen ja käyttöönoton asiakkaan vaatimukset huomioiden.
Kuvassa vasemmalta: Juho Haikka, Wille Sirén, Oskari Willman ja Henrik Lähdes

 

****

Rejlers to supply equipment to the European Space Agency ESA for the first time ever

Rejlers will be supplying equipment to the European Space Agency for the first time in its history. This is not Rejlers’s first dance with space tech, however, as the company could be dubbed an old hand at space technology. The first space tech design work was already carried out in the early 2010s connected to production and testing devices. This most recent space technology project is of the same calibre.

“The project centres around a ground support device serving as a launch test device for the LP-PWI instrument (Langmuir Probe plasma wave instrument) of the JUICE space probe. ESA wants to ensure that the probe is functioning properly before it is launched into space. The instrument is launched safely on earth, supported by this device,” says Technical Manager Wille Sirén from the industry branch of Rejlers Finland.

Sirén has been involved in the ESA project from the start in 2018.

“The project began much like any other project with the customer providing the mandatory specifications of each device. From there, the customer’s main concerns were heard and considered throughout the process. This initial data was used to start preliminary planning, which then ultimately led to implementation. All we have left to do now is to clean everything up,” Sirén says.

Putting the competence of staff and project management to the test

The space industry is a multidisciplinary branch of industry in itself, requiring competence in many different areas.

“The special skills required at any given time depend on each specific project. ESA, for example, will scrutinise the staff of any company offering their services and assess whether the staff and project management personnel have what it takes to carry out the project in question,” Sirén says.

“Some space technology projects may be purely research-based, but a great many space technology activities fall in the category of basic industry, your run of the mill technology in other words, which Rejlers deals with in its units on a daily basis,” Sirén says.

The processes, design work and documentation carried out for space agencies are strictly regulated and scrutinised, which is something that ordinary industrial projects are not.

“ESA adheres to processes very strictly. It is extremely important to plan, implement and test things in the right sequence and document all these phases,” says Project Lead Henrik Lähdes from the industry branch of Rejlers Finland.

Lähdes has been involved in the project since 2019, serving as a designer and product assurance manager before moving on to the role of project lead four months ago.

“As project lead, I am responsible for making sure that our quality meets customer expectations,” Lähdes says.

“Rejlers has supplied approximately 140 official documents to ESA. All in all Rejlers has supplied ESA with nearly 10,000 pages explaining how the Rejlers device was designed, which materials were used, how the requirements were met and how the device was tested and found to operate in accordance with the design,” Lähdes says.

Rejlers implemented the entire project on its own, enlisting the help of up to more than 10 engineers. The commission included the conceptualisation, design, manufacture and implementation of the ground support device in accordance with customer specifications.

“Naturally we have worked in close cooperation with other ESA subcontractors, because our devices are part of a larger entity, but this piece of equipment was produced independently by Rejlers,” Sirén says.

Not your average cargo

Before the Rejlers ground support device could be sent off, both the device and the containers had to be cleaned meticulously. All in all, cleaning the device and the containers took approximately two weeks and 150 working hours. In addition to this, loading and unloading was practised several times.

“Perfecting the loading and unloading phases of the equipment was part of the testing related to the process. They were practised to establish that the plan corresponds with reality and that both the unloading and loading will be performed precisely when ESA receives the device from Rejlers,” Lähdes says and stresses: “We want to eliminate any murky areas and safety risks to avoid wasting time at the customer end.”

The device is transported in a sealed container with temperature and humidity sensors that monitor the changes in humidity and temperature on the journey to the device’s destination, France.  The sealed container will protect the device from moisture to prevent corrosion. 

“Cleanliness was verified by conducting a swab test using a white cloth. The specification stated that the cloth must not have any marks or dirt after the swab test. Cleanliness is extremely important, because the Rejlers device will be used in connection with the ESA probe. The Rejlers device and the ESA probe will be tested in a sealed clean room. Bacteria, viruses, mould, rust, oil, grease and other dirt must be eliminated to prevent the Rejlers device from contaminating the probe,” Lähdes says.

High-level expertise on a personal level

The space industry is a growing branch and has been for a number of years. Rejlers believes that it will be heavily involved with the space branch in the future, as well.

“Space industry projects currently focus on software and small electronics, and having high-level expertise in these areas provides access to more projects like this. Generally speaking, these projects require an excellent command of product development principles on a personal level. Product development and prototype manufacture also require strong process skills and the ability to justify decisions. These are challenging matters that must be mastered if you want to come out unscathed,” Sirén points out.

Many operators see new opportunities for growth popping up in the space industry, and Sirén is no exception.

“I think that the space industry is a growing market and it is important to be involved. I am happy to have Rejlers participate in the Space Economy programme organised by Business Finland, which aims at highlighting Finnish know-how internationally,” Sirén says with a smile.

Rejlers implemented the entire project on its own, enlisting the help of up to more than 10 engineers. The commission included the conceptualisation, design, manufacture and implementation of the ground support device in accordance with customer specifications.
Picture on the left: Juho Haikka, Wille Sirén, Oskari Willman and Henrik Lähdes