Rejlers suunnittelee sisäverkot Hanhikiven ydinvoimalan tuki- ja apurakennuksiin

Pyhäjoelle rakennettavan Hanhikivi 1 -ydinvoimalan infrastruktuuria sekä tuki- ja apurakennuksia rakennetaan parhaillaan. Rejlers suunnittelee näihin rakennuksiin tulevaisuuden sisäverkkoja, jotka mahdollistavat muun muassa uuden viranomaisverkko Virve 2.0:n palvelut ja luotettavan kuuluvuuden kaikissa olosuhteissa.

(English version below)

Hanhikiven ydinvoimalan apu- ja tukirakennuksiin rakennettava Virve 2.0 on uutta teknologiaa hyödyntävä, tulevaisuuden standardit täyttävä kehittynyt kanava viranomaisviestintään.

- Virve on viranomaisvaatimus ja myös tarpeellinen käyttöhenkilökunnan toiminnassa, Petri Ruokonen kertoo.

Ruokonen vastaa Hanhikiven rakentamisessa Fennovoiman rakentamien kohteiden osalta taloteknisten järjestelmien suunnitteluttamisesta ja urakoiden hankinnasta ja toteutuksesta. Virve on Ruokoselle tuttu jo entisestä elämästä tietoteknisten järjestelmien suunnittelijana.

- Virven toimivuus on kriittistä Hanhikiven tuki- ja apurakennuksissa. Sillä varmistetaan viranomaisten ja käyttöhenkilökunnan katkeamaton viestiliikenne. Viestinnän luotettavuus ja toimivuusvarmuus ovat jo viranomaisvaade.

Petri Ruokonen toteaa, että Virven käytöstä saadaan kerättyä hyvin kokemuksia ennen laitoksen käyttöönottoa.

- Lähtökohtaisesti lähdetään siitä, että verkko ei petä missään tilanteessa. Laitoksen turvallisuus ei tämän takia kuitenkaan ole kriittinen. Korvaavia järjestelmiä on olemassa, mutta Virven putoaminen pois käytöstä vaikeuttaisi viranomaisten työtä, Ruokonen kertoo.

Paras lopputulos on hyvin toimiva järjestelmä

Rejlersin palvelupäällikkö Jouni Pekonen toteaa, että sisäverkon suunnittelun osalta Hanhikiven tuki- ja apurakennukset ovat tyypillisiä nykyajan mukaisia energiatehokkaiksi rakennettuja toimistorakennuksia.

- Rakennukset vaativat sisäkuuluvuuksien varmistamiseksi koko rakennuksen sisätilat kattavat sisäantenniverkot.

- Virven kuuluvuuden lisäksi tulee ottaa huomioon myös kaupallisten operaattoreiden kuuluvuustarpeet, eli rakennuksissa toteutetaan kaikki verkot, jotka palvelevat Virven lisäksi myös kaupallisten operaattoreiden tarpeita, Pekonen selvittää.

Petri Ruokonen toteaa, että paras lopputulos on hyvin toimiva järjestelmä ja suunnitelma sovitussa aikataulussa.

- Suunnittelijan ja tilaajan välillä sujuva ja selkeä kommunikointi sekä hyvä yhteistyö ovat edellytyksiä, jotta päästään parhaaseen lopputulokseen. Myös asioiden varmistaminen tarvittaessa on tärkeää.

- Työ on varsin alkuvaiheessa, mutta nyt on jo nähtävissä Rejlersin ammattimainen asenne ja osaaminen, Ruokonen toteaa.

Rejlersillä on kokemusta ja osaamista

Yleisesti Virven käyttäjiä ovat esimerkiksi pelastustoimi, poliisi, sosiaali- ja terveystoimi, Puolustusvoimat, Rajavartiolaitos, Tulli, hätäkeskukset ja kunnat, sekä turvallisuuskriittiset toimijat kuten energia- ja televiestintäyritykset ja rautatieliikenne.

Kiinteistön omistajien on itse huolehdittava verkon toimivuus sisällä rakennuksissa.

Traficom suosittelee kaikissa sisäverkkojen suunnittelu-, rakennus- ja ylläpitotöissä turvautumaan ammattilaiseen, sillä sisäverkot edellyttävät erityistä osaamista.

Jouni Pekonen toteaa, että Rejlersillä on juuri tätä vaadittua erityistä osaamista.

- Meillä on kokeneita radioverkkosuunnittelijoita, jotka ovat suunnitelleet jo vuosia operaattoreiden sisäantenniverkkoja, sekä nykyisen Virve 1.0 -vaatimuksen mukaisia sisäantenniverkkoja kiinteistön omistajien, käyttäjien ja viranomaisten tarpeiden mukaisesti.

Uuden teknologian Virve 2.0:n tarpeet on otettu suunnittelussa huomioon jo noin vuoden ajan. Uuteen teknologiaan siirrytään, sillä se tuo laajemmat mahdollisuudet verkon hyödyntämiseen.

- Virve 2.0:n kaikkia uusia tulevia palveluja ei ole vielä määritelty, mutta hyvä mobiilidatasiirto tulee olemaan tärkeässä osassa uusien palvelujen toteuttamisessa. Esimerkiksi reaaliaikainen videokuvan– ja datansiirto selkeyttää viestintää toimijoiden välillä.

Tarve ja vaatimukset kartoitetaan ensin

Jouni Pekonen sanoo, että tietämys Virve 2.0 palvelujen vaatimuksista lisääntyy koko ajan ja siten palvelujen tarpeet pystytään huomioimaan myös suunnittelussa paremmin. Muun muassa verkon mahdollinen datasiirtokapasiteetin laajentaminen huomioidaan jo.

- Sisäverkkojen suunnittelussa jo ennen suunnittelun aloittamista on tärkeää ymmärtää, mitä kuuluvuusvaatimuksia tulee viranomaisilta, kiinteistön omistajalta ja kiinteistön käyttäjiltä. Myös muiden kaupallisten operaattoreiden mahdolliset sisäkuuluvuustarpeet kannattaa selvittää jo etukäteen, Pekonen selvittää.

Kuuluvuuden lisäksi myös verkon luotettavuusvaatimukset selvitetään jo ennen suunnittelun aloittamista. Pekonen kertoo, että laatuvaatimukset käydään tarkoin läpi ja verkon toteuttajaksi valitaan yritys, joka kykenee noudattamaan suunnitteluohjeita laadukkaasti.

- Toteuttajan tulee pystyä tekemään myös verkon laatumittaukset ja näin osoittamaan, että verkon toteutus noudattaa suunnitelmia, Pekonen sanoo.

- Kun operaattori on integroinut omat radiolaitteensa sisäantenniverkkoon ja verkko on otettu käyttöön, varmistetaan vielä testauksin, että Virve -palvelut toimivat rakennuksen sisällä vaatimusten mukaisesti, niin kuuluvuuden kuin datasiirtokapasiteetin suhteen.

Virve 2.0 palvelut toimivat Elisan 4G- ja 5G-verkoissa. Uudet Virve 2.0 -palvelut ovat osittain valmiita käyttöönotettaviksi jo 2022. Nykyinen Virve 1.0 toimii rinnalla ainakin vuoteen 2025.

Virve-taajuuksia hallinnoi ja sen häiriöttömästä toiminnasta vastaa valtion erityistehtäväyhtiö Erillisverkot.

 

"Jo olemassa olevaan rakennukseen voidaan tehdä eri tekniikoilla toteutettavan verkon kuuluvuusmittauksia. Uudiskohteessa rakennuksen seinien, ikkunoiden, ovien ja katon asennuksen jälkeen voidaan sisäkuuluvuudet varmistaa kattavin kuuluvuusmittauksin ja tehdä sen mukaan päätös, onko sisäverkon toteutus tarpeellinen", sanoo Rejlersin palvelupäällikkö Jouni Pekonen.

***

Yhteystiedot:

Rejlers Jouni Pekonen, jouni.pekonen@rejlers.fi +358 50 669 49
Fennovoima Petri Ruokonen, petri.ruokonen@fennovoima.fi +358207578621

***

Rejlers designs internal networks for the support and auxiliary buildings of the Hanhikivi nuclear power plant

The infrastructure and support and auxiliary buildings of the Hanhikivi 1 nuclear power plant for Pyhäjoki are currently being built. Rejlers is planning future internal networks for these buildings, which will enable, among other things, the services of the new authority network Virve 2.0 and reliable coverage in all conditions.

Virve 2.0, which will be built in the auxiliary and support buildings of the Hanhikivi nuclear power plant, is an advanced channel for official communications that utilizes new technology and meets future standards.

- Virve is a regulatory requirement and also necessary for the operation of the operating personnel, Petri Ruokonen

In the construction of Hanhikivi, Ruokonen is responsible for the design of building services systems and the procurement and implementation of contracts for the sites built by Fennovoima. Virve is already familiar to Ruokonen from his former time as a designer of IT systems.

-The functionality of Virve is critical in Hanhikivi's support and auxiliary buildings. It ensures uninterrupted communication between authorities and operating staff. The reliability and functionality of communications are already a requirement of the authorities.

Petri Ruokonen states that valuable experience can be gained from the use of Virve before the plant is commissioned.

- In principle, it is assumed that the network will not fail under any circumstances. Thus, the safety of the plant is therefore not on the line due to this. There are replacement systems, but a breakdown in the service of Virve would make the work of the authorities more difficult, Ruokonen says.

The best end result is a well-functioning system

Jouni Pekonen, Rejlers' service manager, states that in terms of internal network design, Hanhikivi's support and auxiliary buildings are typical modern, energy-efficient office buildings.

- The buildings require indoor antenna networks to cover the entire interior of the building to ensure indoor coverage.

- In addition to Virve's coverage, the coverage needs of commercial operators must also be taken into account, i.e. all networks that implement not only Virve's needs, but also the needs of commercial operators, must be implemented in the buildings, Pekonen explains.

Petri Ruokonen states that the best result is a well-functioning system and plan within the agreed on timeframe.

- Smooth and clear communication between the designer and the customer, as well as good cooperation, are prerequisites for achieving the best result. It is also important to ensure things, where necessary.

- The work is currently at quite an early stage, but you can now already see Rejlers' professional attitude and expertise, Ruokonen says.

Rejlers has experience and expertise

In general, Virve's users include the emergency services, the police, social and health care services, the Finnish Defence Forces, the Finnish Border Guard, Customs, emergency centres and municipalities, as well as safety-critical actors such as energy and telecommunications companies and rail transport.

Property owners must take care of the functionality of the network inside the buildings themselves.

Traficom recommends the use of a professional for all design, construction and maintenance work on intranets, as these require special expertise.

Jouni Pekonen states that Rejlers has precisely this required special competence.

- We have experienced radio network designers who have been designing operators' indoor antenna networks for years, as well as indoor antenna networks that meet the current Virve 1.0 requirement according to the needs of property owners, users and authorities.

The needs of the new technology Virve 2.0 have been taken into account in the designing for about a year. The transition to new technology will take place, as it will bring greater opportunities for the utilization of the network.

- Not all of Virve 2.0's new future services have been defined yet, but good mobile data transfers will play an important role in implementing the new services. For example, real-time video and data transmissions will clarify communications between actors.

Needs and requirements are mapped first

Jouni Pekonen says that knowledge on the requirements of Virve 2.0 services is increasing all the time, and, thus, the needs of the services can also be better taken into account in planning. Among other things, the possible expansion of the data transmission capacity of the network is already being considered.

- When designing intranets, it is important to understand what the coverage requirements of the authorities, the property owner and the property users before starting the designing. The possible indoor coverage needs of other commercial operators should also be clarified in advance, Pekonen explains.

In addition to coverage, the network's reliability requirements are also clarified before designing begins. Pekonen says that the quality requirements are carefully reviewed and a company that is able to follow the design guidelines with high quality will be chosen to implement the network.

- The implementer must also be able to make network quality measurements and, thus, show that the network implementation follows the plans, Pekonen says.

- Once the operator has integrated its own radio equipment into the indoor antenna network and the network has been put into operation, further testing will ensure that the Virve services operate within the building in accordance with the requirements, both in terms of coverage and data transmission capacity.

Virve 2.0 services operate on Elisa's 4G and 5G networks. The new Virve 2.0 services are partly ready for introduction as early as 2022. The current Virve 1.0 will run alongside, at least, until 2025.

The Virve frequencies are managed and its smooth operation is the responsibility of the state-owned special purpose company Erillisverkot.