Tuulivoimatuotannon lisääminen luo paineita sähköverkon kehittämiselle – Rejlers selvittää sähkönsiirron nykytilaa ja kehitystarpeita kolmessa maakunnassa

Vihreä siirtymä ja kestävämpi energiajärjestelmä edellyttävät tuulivoimarakentamisen lisäämistä Suomessa. Tuulivoimahankkeita onkin vireillä useiden satojen megawattien edestä. Samalla sähköverkkoa on mukautettava ripeästi tuulivoimatuotannon tarpeisiin. Rejlers selvittää sähkönsiirron tilannetta tuulivoima-alueiden näkökulmasta Pohjanmaalla, Etelä-Pohjanmaalla ja Keski-Suomessa.

Tuulisähkön tuotanto ja sähkönkulutus painottuvat eri alueille Suomessa. Siksi sähkönsiirto on tärkeä tuulivoimarakentamista määrittävä tekijä. Maakuntakaavoituksella ohjataan seudullisten tuulivoimahankkeiden sijoittumista, ja kaavan valmistelu kuuluu maakuntaliitoille. Maakuntakaavassa osoitetaan tuulivoimatuotannolle sopivia alueita, ja maakuntakaavan vaikutusten arvioinnissa pitää huomioida, miten maakuntakaavan toteuttaminen vaikuttaa mm. sähkönsiirtoon. Rejlers toteutti Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan liitoille yhteisen sähkönsiirtoselvityksen. Lisäksi käynnissä on toinen selvitys Keski-Suomen liitolle.

Maakunnissa on aikaisemmin tehty ja parhaillaan käynnissä useita selvityksiä tuulivoima-alueista. Sähkönsiirtoselvitykset täydentävät tätä työtä. Niissä on tarkasteltu maakuntien toteutuneita ja uusia potentiaalisia tuulivoima-alueita sekä sähkönsiirron nykytilannetta ja kehitystarpeita. Tarkastelun kohteena ovat mm. sähköverkon vapaa kapasiteetti ja liittymät verkkoon. Keski-Suomen osalta tarkastellaan mahdollisuuksia toteuttaa seudullisesti merkittävän kokoluokan tuulivoimatuotantoalueita, sekä käynnissä olevien tuulivoimahankkeiden kokonaisuutta, sähkönsiirron nykytilannetta sekä kehittämistarpeita ja -mahdollisuuksia. Selvitykset perustuvat tuulivoimatoimijoiden ja verkkoyhtiöiden haastatteluihin, paikkatietoanalyysiin ja tausta-aineistoihin. Näin kootaan yhteen sähkönsiirtoa koskeva hajanainen tieto, tarkennetaan ja ajantasaistetaan sitä sekä tuodaan johtopäätökset alueiden toimijoiden käyttöön.

- Koko energiakenttä on muutoksen kourissa. Tuulivoimahankkeita on paljon, mutta niiden toteutuminen on epävarmaa. Sähköverkkojen kapasiteetin riittävyys tuo asiaan oman haasteensa. Selvitykset tuottivat realistisen näkemyksen tuulivoima-alueiden potentiaalista ja kehitystarpeista sähkönsiirron ja liityntöjen kannalta myös pitkällä aikavälillä. Lisäksi ne synnyttivät keskustelua tuulivoimatuotantoon liittyvien toimijoiden välille, mikä lisää keskinäistä ymmärrystä. Tämä kaikki luo edellytyksiä tuulivoimarakentamiselle ja kestävämmän energiajärjestelmän kehittämiseen, sanoo Rejlersin projektipäällikkö Vesa Malinen.


Selvityksessä tunnistettiin sähköverkon kehitystarpeita


Pohjanmaa ja Etelä-Pohjanmaa ovat edelläkävijöitä Suomen tuulivoimarakentamisessa, ja alueen uusiin maakuntakaavoihin on suunnitteilla runsaasti tuulivoima-alueita. Tuulivoimahankkeiden toteuttaminen edellyttää mahdollisuuksia liittyä sähkönsiirron alue- ja kantaverkkoon.


- Sähkönsiirtoselvitys auttoi hahmottamaan kokonaiskuvaa. Sen avulla tunnistettiin painopistealueita, joilla tuulivoiman rakentaminen edellyttää merkittävää investointia sähköverkkoon sekä verkon vahvistamista ja kehittämistä, sanoo aluesuunnittelija Riikka Asunmaa Pohjanmaan liitosta.

- Tieto sähkönsiirron haasteista palvelee sekä liittoja kaavoitustyössä että kuntia, Fingridiä ja tuulivoimatoimijoita kehittämisen näkökulmasta. Yhteinen selvityksemme tuottaa myös ylimaakunnallista näkökulmaa aiheeseen, lisää ympäristösuunnittelija Mari Väänänen Etelä-Pohjanmaan liitosta.

- Verkon vahvistamisella ja uusilla johdoilla on suuri merkitys tuulivoiman liittämisessä. Tarkastelun kohteena on aikaisemmin ollut nykyinen verkko, mutta hankkeiden lisääntyessä katse pitää suunnata verkon kehitykseen vähintään 10 vuoden aikajänteellä. Tuulivoimahankkeet ohjaavat verkon suunnittelua, mutta toisaalta verkon suunnitelmat houkuttelevat uusia hankkeita, sanoo Malinen.


Tietoa sijoituspäätösten ja hankkeiden vaiheistamisen tueksi


Keski-Suomen liitto valmistelee parhaillaan ehdotusta vuoden 2040 maakuntakaavasta. Ehdotuksessa otetaan kantaa myös merkittävän kokoluokan tuulivoimatuotannon eli vähintään 10 tuulivoimalan kokonaisuuksien sijoittamiseen. Sähkönsiirron edellytykset ja mahdollisuudet määrittävät seudullisesti merkittävien tuulivoima-alueiden sijoittumista maakunnassa.

- Tuulivoiman sijoittaminen on valtakunnallisestikin hyvin merkittävä asia. Sähkönsiirtoselvitys on olennainen osa vaihtoehtojen vertailussa. Tieto verkon kapasiteetista ja liityntämahdollisuuksista auttaa arvioimaan esimerkiksi hankkeiden kokonaistaloudellista järkevyyttä sekä vaiheistamisen tarvetta, sanoo maakunta-arkkitehti Liisa Bergius Keski-Suomen liitosta.


Sähkönsiirtoselvitykset ovat osa maakuntaliittojen työtä tuulivoimatuotannon edistämiseksi. Suomen ympäristöministeriö on rahoittanut selvityksiä. Selvitykset käynnistyivät kesällä 2022 ja valmistuvat syksyn 2022 aikana.

”Koko energiakenttä on muutoksen kourissa. Tuulivoimahankkeita on paljon, mutta niiden toteutuminen on epävarmaa. Sähköverkkojen kapasiteetin riittävyys tuo asiaan oman haasteensa”, sanoo Rejlersin projektipäällikkö Vesa Malinen (vasemmalla), tässä yhdessä kollegansa Leo Harin kanssa.