Rejlers liittämässä Suomen suurinta tuulivoimapuistoa kantaverkkoon

Lestijärven tuulivoimapuistoon rakennettavat 69 tuulivoimalaa tuottavat tulevaisuudessa 280 000 kotitalouden vuosittaisen sähkön tarpeen. Rejlers huolehtii jättihankkeessa siitä, että sähköverkkorakentaminen etenee suunnitelmien mukaan, aikataulussa ja turvallisesti.

(English version below)

Lestijärven tuulivoimapuisto on Suomen suurin tuulivoimahanke, jonka vuosittainen energiantuotanto on yli 1,3 terawattituntia. Puiston rakentamisesta ja tulevaisuudessa koko puiston teknisestä ja taloudellisesta hallinnoinnista vastaa Euroopan johtava maatuulivoiman rakentaja OX2.

- Tuulivoimapuiston toteutus on jo hyvässä vauhdissa, kertoo OX2:n hankintapäällikkö Pilvi Pirkonen.

Keski-Pohjanmaalle nousevan tuulivoimapuiston tuulivoimaloiden lisäksi hankkeeseen kuuluu uusien sähköasemien sekä 110 kilovoltin ja 400 kilovoltin voimajohtojen rakentaminen sähkönsiirtoa varten.

Rejlersin palvelupäällikkö Rauno Lassila kertoo, että Rejlersin rooli projektissa on ollut auttaa tuulivoimapuiston sähköverkkoliityntöjen esisuunnittelussa, sähköverkkoliityntöjen rakennusurakoiden kilpailutusaineiston laatimisessa, urakoiden kilpailutuksissa, tarjousten evaluoinnissa, tarjousneuvotteluissa ja urakkasopimusaineiston valmistelussa.

- Lisäksi Rejlers toimii jatkossa tuulivoimapuiston edellyttämien 400 kV ja 110 kV voimajohtojen rakennusprojekteissa tilaajan projektipäällikkönä, sekä vastaa hankkeiden työmaavalvonnasta ja turvallisuuskoordinoinnista, Lassila toteaa.

Hyvä suunnittelu ja turvallisuus ydinasioita

Rauno Lassila vastaa Rejlersin rakennuttajakonsultointipalvelusta kokonaisuutena ja sopimusteknisistä asioista.

- Käytännössä huolehdimme, että projektit etenevät aikataulussa, kommentoimme urakoitsijan laatimat toteutussuunnitelmat ja huolehdimme, että rakentaminen tapahtuu suunnitelmien mukaisesti ja laadukkaasti. Turvallisuuskoordinaattorin ominaisuudessa huolehdimme, että työt tehdään turvallisesti.-

- Vastaamme myös työmaakokousten järjestämisestä ja tarvittavasta raportoinnista tilaajan suuntaan.

- Koska kyseessä on myös 400 kV voimajohdon rakentaminen ja urakkaan sisältyy myös kantaverkon voimajohtojen muutoksia, on erityisen tärkeätä huolehtia, että työt ja tarvittavat keskeytykset on suunniteltu ennakkoon sovitun aikataulun mukaisesti ja äärimmäisen huolella. Lisäksi työ- ja sähköturvallisuusasiat korostuvat entisestään, Lassila toteaa.

Laaja hanke vaatii hyvää yhteistyötä

Rejlersin työ hankkeessa käynnistyi jo vuoden 2020 puolella. Rauno Lassila toteaa, että työ on sujunut hyvin ja Rejlersin sähköverkot -yksikössä on hankkeen vaatimaa 400 kV ja 110 kV sähköasema- ja voimajohto-osaamista.

- Erityisesti nyt voimajohtojen rakentamisvaihetta ajatellen meillä on vahvaa osaamista myös 400 kV voimajohtoprojektien vetämiseen. Lisäksi olemme toimineet rakennuttajakonsulttina useammassa tuulipuistoliityntäverkon sähköasema- ja voimajohtohankkeessa.

Lassilan mielestä Lestijärven hankkeen suuruus tekee siitä erityisen mielenkiintoisen.

Pilvi Pirkonen kertoo, että pelkästään rakennustöiden arvioidaan työllistävän jopa 400 työntekijää vuodessa seuraavien kolmen vuoden ajan.

- Projektin johto ja suunnittelu, johon myös Rejlers osallistuu, työllistävät kymmenittäin asiantuntijoita rakentamisvaiheen loppuun saakka, Pirkonen kertoo.

Lassila kiittelee, että yhteistyö on toiminut alusta asti erittäin hyvin kaikkien kanssa.

- Luotan, että kaikki eteen tulevat ongelmat ja haasteet pystytään ratkaisemaan ammattitaitoisen ja kokeneen projektin vetäjän johdolla tilaajan ja osaavan urakoitsijan kanssa hyvässä yhteistyössä, Lassila sanoo.

Myös Pilvi Pirkonen toteaa, että yhteistyö Rejlersin kanssa on sujunut hyvin.

- Olemme tehneet yhteistyötä esisuunnitteluvaiheesta alkaen. Erityisen tyytyväisiä olemme olleet Rejlersin monipuoliseen kokemukseen ja osaamiseen niin turvallisuus- kuin teknis-kaupallisissakin asioissa.

Puiston arvioidaan valmistuvan vuoden 2024 loppuun mennessä. Puiston omistavat Kymppivoima, Oulun Energia ja Kuopion Energia.

 

***

Yhteystiedot:

Rejlers, Rauno Lassila, rauno.lassila@rejlers.fi ,

OX2, Pilvi Pirkonen, pilvi.pirkonen@ox2.com , 040 541 5578

***

 

Yritysfaktat:

OX2:

OX2 kehittää ja myy tuuli- ja aurinkovoimapuistoja. Se on ottanut johtavan aseman laajamittaisen maatuulivoiman rakentajana toteutettuaan vuodesta 2004 alkaen noin 2,5 GW tuulivoimaa Suomeen, Ruotsiin, Norjaan ja Puolaan muun muassa Allianzille, Ardianille ja IKEAlle. Vuosina 2014–2020 OX2 toteutti Eurooppaan enemmän maatuulivoimaa kuin mikään muu toimija. Lisäämällä uusiutuvan energian saatavuutta OX2 edistää siirtymistä kohti kestävämpää tulevaisuutta. OX2 toimii Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Puolassa, Ranskassa, Liettuassa, Espanjassa, Italiassa ja Romaniassa. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Tukholmassa. Vuonna 2020 liikevaihto oli 5 201 miljoonaa kruunua ja liikevoitto 416 miljoonaa kruunua. OX2 on listattu Nasdaq First North Premier Growth Market -markkinapaikalle. www.ox2.com

***

Rejlers involved in connecting Finland’s largest wind farm to the grid

The 69 wind turbines to be built in the Lestijärvi wind farm will generate enough electricity to meet the annual electricity needs of 280,000 households. In this mega-project, Rejlers will be responsible for ensuring that the grid construction proceeds according to plan, on schedule and safely.

The Lestijärvi wind farm is the largest wind power project in Finland, with an annual energy production of over 1.3 terawatt-hours. The construction of the farm, and, in the future, the overall technical and financial management of the farm, will be carried out by OX2, Europe’s leading onshore wind developer.

“The implementation of the wind farm is already well underway,” says OX2’s Procurement Manager Pilvi Pirkonen.

In addition to the wind turbines for the wind farm in Central Ostrobothnia, the project includes the construction of new substations and 110-kilovolt and 400-kilovolt transmission lines.

According to Rauno Lassila, Service Manager at Rejlers, Rejlers’s role in the project has been to assist in the pre-planning of the wind farm’s grid connections, the preparation of tender documents for the grid connection construction contracts, the tendering of the contracts, the evaluation of tenders, tender negotiations and the preparation of the contract documents.

“Furthermore, Rejlers will act as the client’s project manager for the construction of the 400 kV and 110 kV transmission lines required for the wind farm, and will be responsible for site supervision and safety coordination,” says Lassila.

Good planning and safety at the core

Rauno Lassila is responsible for contractual matters and Rejlers’s developer consultancy service as a whole.

“In practice, we make sure that projects progress on schedule, comment on the contractor’s implementation plans and ensure that construction is carried out according to plan and with high quality. In our role as safety coordinator, we make sure that the work is done safely.”

“We are also responsible for organising site meetings and the necessary reporting to the client.”

“As the project also involves the construction of a 400 kV transmission line and includes changes to the transmission lines of the main grid, it is particularly important to ensure that the work and the necessary interruptions are planned in advance according to a set timetable and with the utmost care. Additionally, occupational and electrical safety issues are emphasised even more than usual,” says Lassila.

A large-scale project requires good cooperation

Rejlers’s work on the project started already in 2020. Rauno Lassila says that the work has progressed well and Rejlers’s Power Systems unit has the expertise in 400 kV and 110 kV substations and transmission lines required for the project.

“Particularly in view of the current phase of transmission line construction, we also have strong expertise in managing 400 kV transmission line projects. We have also served as a developer consultant on several substation and transmission line projects for wind farm grid connections.”

According to Lassila, the scale of the Lestijärvi project makes it particularly interesting.

Pilvi Pirkonen says that the construction work alone is expected to employ up to 400 people a year for the next three years.

“Project management and planning, in which Rejlers is also involved, will employ dozens of experts until the end of the construction phase,” says Pirkonen.

Lassila commends the excellent cooperation with everyone from the very beginning.

“I am confident that all the problems and challenges that arise will be overcome under the leadership of a professional and experienced project manager in good cooperation with the client and the competent contractor,” says Lassila.

Pilvi Pirkonen also says that cooperation with Rejlers has gone well.

“We have worked together since the pre-planning phase. We have been particularly pleased with Rejlers’s wide-ranging experience and expertise in both safety and technical and commercial matters.”

The farm is expected to be completed by the end of 2024. The farm is owned by Kymppivoima, Oulun Energia and Kuopion Energia.

 

Contact details:

Rejlers, Rauno Lassila, rauno.lassila@rejlers.fi

OX2, Pilvi Pirkonen, pilvi.pirkonen@ox2.com, +358 (0)40 541 5578

 

Company facts:

OX2:

OX2 develops and sells wind and solar farms. It has established itself as a leader in the development of large-scale onshore wind power, having built around 2.5 GW of wind power in Finland, Sweden, Norway and Poland since 2004 for clients such as Allianz, Ardian and IKEA. Between 2014 and 2020, OX2 implemented more onshore wind power in Europe than any other operator. By increasing the availability of renewable energy, OX2 contributes to the transition towards a more sustainable future. OX2 operates in Finland, Sweden, Norway, Poland, France, Lithuania, Spain, Italy and Romania. The company is headquartered in Stockholm. In 2020, the company had a turnover of SEK 5,201 million and a profit of SEK 416 million. OX2 is listed on Nasdaq First North Premier Growth Market. www.ox2.com