Rejlers mukana suuressa kotimaisessa voimalaitoshankkeessa

Sumitomo SHI FW (SFW) toimittaa CFB-kattilalaitoksen Helsingin Vuosaaren uuteen biolämpölaitokseen, jonka rakennuttajana on Helen Oy. Rejlers Finland vastaa kattilan EIC-suunnittelusta.

HELEN:in nykyisen voimalaitoksen viereen Vuosaareen nousee uusi, modernia kiertopetitekniikkaa h(CFB) käyttävä biolämpölaitos. Kattilan biolämpölaitoksen toimittaa Sumitomo SHI FW Energia Oy ja EIC-suunnittelusta vastaa Rejlers Finland Oy.  Laitoksen polttoaineteho on 220 MW ja se käyttää pääpolttoaineena metsätalouden sivutuotteena syntyvää metsähaketta.  SFW:n CFB-tekniikalla hyödynnetään biomassaa jo yli 100 laitoksessa lähes 20 maassa. SFW:n toimittamat uusiutuvat energiaratkaisut vähentävät fossiilisen energian hiilidioksidipäästöjä yli 30 miljoonalla tonnilla vuosittain.

Rejlersillä on pitkä historia voimalaitosten EIC-suunnittelussa ja projekti jatkaa vuosikymmeniä jatkunutta yhteistyötä SFW:n kanssa. Suunnittelu on jo aloitettu, ja sen kiivain vaihe tulee olemaan kevään 2020 ja kesän 2021 välisenä aikana. Tämän jälkeen projekti jatkuu testaustoiminnoilla ja käyttöönotolla, jossa Rejlers on mukana vahvalla osaamisellaan. Biolämpölaitoksen lämmöntuotanto alkaa talvella 2022-2023.

*****

Rejlers yritysfaktat
Rejlers on insinööripalveluja tarjoava yritys, joka toimii Suomessa osana kansainvälistä Rejlers-konsernia. Luomme palveluita yhdistämällä insinööritaidon huippuosaamisen uusimpiin teknologioihin. Rejlers tarjoaa asiakkailleen digitaalisia palvelu- ja projektiratkaisuja sekä konsulttipalveluita teollisuuden, energian, rakentamisen ja infrastruktuuriin aloille.

Rejlers-konsernin Suomen yhtiöiden liikevaihto vuonna 2019 oli noin 73 miljoonaa euroa. Toiminta Suomessa alkoi vuonna 1980 Mikkelissä. Tällä hetkellä Rejlers toimii Suomessa 20 paikkakunnalla ja työllistää lähes tuhat asiantuntijaa.

 

Sumitomo SHI FW yritysfaktat
Sumitomo SHI FW on maailman johtava poltto- ja höyryntuotantoteknologiaan keskittynyt yritys. Yhtiön tuotevalikoimaan kuuluvat CFB- ja BFB-voimalaitoskattilat ja -kaasuttimet, energiantuotannon savukaasunpuhdistusteknologiat, metallurgian jätelämpökattilat sekä voimalaitosten huolto- ja ylläpitopalvelut. www.shi-fw.com

 

******

REJLERS INVOLVED IN A MAJOR FINNISH POWER PLANT PROJECT

Sumitomo SHI FW (SFW) is to deliver a CFB boiler plant to the new bioenergy heating plant Helen Oy is constructing in Vuosaari, Helsinki. Rejlers Finland is responsible for the boiler’s EIC design.

A new bioenergy heating plant that a modern circulating fluidised bed technology h(CFB) is rising next to HELEN’s current power plant in Vuosaari. Sumitomo SHI FW Energia Oy will deliver the boiler to the bioenergy heating plant and Rejlers Finland Oy is responsible for its EIC design.  The plant’s thermal input is 220 MW and its main fuel is wood chips that are obtained as a by-product of forestry.  Over 100 plants in almost 20 countries are already utilising biomass with SFW’s CFB technology. SFW provides renewable energy solutions that decrease carbon dioxide emission by over 30 million tonnes a year.

Reljers has a long history of making EIC designs for power plants and this project continues the decades-long cooperation with SFW. The design process has already begun and its busiest phase will be between spring 2020 and summer 2021. After this, the project will proceed to testing and implementation in which Rejlers plays a part by its strong expertise. The heat production of the bioenergy heating plant will begin in winter 2022–2023.

****


Rejlers company facts
Rejlers is an engineering services company that operates in Finland as a part of the international Rejlers Group. We create services by combining top engineering know-how with the latest technology. Rejlers offers its customers digital service and project solutions as well as consulting services in the fields of industry, energy, construction and infrastructure.

The turnover for Rejlers Finland was approximately 73 million euros in 2019. Finnish operations started in Mikkeli in 1980. Currently, Rejlers operates in 20 locations in Finland and employs nearly one thousand experts. www.rejlers.fi

Sumitomo SHI FW company facts
Sumitomo SHI FW is a world leader in combustion and steam generation technology. The company offers CFB and BFB boilers and gasifiers, energy generation flue gas cleaning technologies, metallurgical waste boilers, and power plant servicing and maintenance. www.shi-fw.com