Toteutussuunnitelma Oslon alueen Intercity-liikenteen laajennusta varten

Rejlers Railconsult on valmistellut raportin Jernbaneverketille (Norjan Ratahallintokeskus) Oslon alueen Intercity-liikenteen laajentamissuunnitelman sopimusstrategiasta ja organisaatiomalleista.

Intercity-liikenteen kehittäminen ja laajentaminen on yksi Norjan rautateiden suurimmista hankkeista. Hankkeella on tarkoitus tehdä alueesta asumis- ja työssäkäyntialue, jonka keskuksena on Oslo. Hanke sisältää kaksiraiteisia suurnopeusratoja, joille on Oslosta kolme ratakäytävää, sekä uusia liikenteen solmukohtia kaupungeissa.

Hankkeen ympärillä käyty keskustelu toi tarpeen tutkia vaihtoehtoisia sopimus- ja rahoitusmalleja, jotta projekti voitaisiin toteuttaa mahdollisimman tehokkaasti. Kokemukset ulkomailla sekä Norjassa toteutetuista muista suurista projekteista voivat antaa arvokkaita näkökohtia hankkeen toteuttamiseen.

Jernbaneverketin toiveena oli hyödyntää kokemuksia muista joukkoliikenteen laajennus- ja kehityshankkeista niin kotimaassa kuin ulkomailla, ja Rejlers Railconsult on arvioinneissaan käyttänyt myös muiden suurten norjalaisten rataverkkotöiden tuloksista saatavilla olevia dokumentteja.

Rejlersin vastuulla on:
- arvioida vaihtoehtoiset sopimusstrategiat ja organisaatiomallit IC-radan laajennushanketta varten
- tehdä selvitys vastaavanlaisten – kotimaisten ja kansainvälisten -  radanlaajennustöiden hyödyistä ja haitoista
- valmistella ehdotus IC-hankkeeseen liittyvien sopimusten jaosta ja organisaation muodostamisesta.