PIPO-asetus kiristyy

PIPO-asetus kiristyy, vaatimukset tulevat voimaan olemassa oleville laitoksille viimeistään 1.1.2018.

PIPO-asetuksen vaatimukset tulee olla täytettynä vuoden 2018 alkuun mennessä. Tämä tarkoittaa monilla laitoksilla pakollisia muutoksia ja investointeja. Muutoksen voi kääntää positiiviseksi: uusilla ratkaisuilla voidaan säästää rahaa ja saada ympäristöystävällisempi lopputuote.

Rejlers on toteuttanut useita (mm. Fortum Power and Heat Oy ja Etelä-Savon Energia Oy) PIPO-asetuksen vaatimuksiin vastanneita hankkeita. Hankkeina on toteutettu esiselvityksiä, vaaranarviointeja sekä EPCM- ja ”avaimet käteen”-toimituksia.

Tyypillinen polttoainemuutos-hanke sisältää esimerkiksi laskentaa, lupaprosessin, selvityksen siitä, sopivatko vanhat poltinyksiköt ja laitteistot kevyelle öljylle, urakkakyselyitä tai mahdolliset laitehankinnat, laitteiden valmistusvalvonnan, työmaavalvonnan ja käyttöönoton. Rejlers voi toimittaa näistä kaiken, tai tarvittavat osat. 

Valtioneuvoston asetus 750/2013 (ns. PIPO-asetus) polttoaineteholtaan alle 50 MW:n energiatuotantoyksiköiden ympäristönsuojeluvaatimuksista

Lokakuun 29. päivänä 2013 julkaistu PIPO-asetus korvaa vanhan ns. PINO-normin (valtioneuvoston asetus 445/2010). PIPO-asetusta sovelletaan kiinteää, nestemäistä tai kaasumaista polttoainetta käyttäviin energiatuotantoyksiköihin, joiden polttoaineteho on vähintään 5 MW mutta alle 50 MW. Samoin asetusta sovelletaan 1-5 MW:n yksiköihin, jos yksikön yhteenlaskettu polttoaineteho on yli 5 MW.PCME.

Asetusta sovelletaan välittömästi uusiin laitoksiin. Vanhoihin laitoksiin asetusta aletaan soveltaa viimeistään 1.1.2018 tai heti, jos yksikön lupa tulee jostain syystä tarkistettavaksi ennen sitä.

PIPO-asetuksen vaatimukset lyhyesti:

 • Raskaan polttoöljyn rikkidioksidille SO2 annettu raja-arvo on (määrättyjen siirtymäaikojen puitteissa):
   • uusille yksiköille ja olemassa oleville peruskuormayksiköille 350 mg/m3n
   • olemassa oleville vara- ja huippukuormakattiloille 850 mg/m3n.
 • Nestemäiset polttoaineet varastoitava kaksoisvaippasäiliössä tai tiiviiseen suoja-altaaseen sijoitetussa säiliössä:
   • Suoja-altaan tilavuus on oltava 1,1 kertaa suurimman säiliön tilavuus => vaatimus voimaan 1.1.2018
   • Käsittely- ja varastointialueiden on oltava nesteitä läpäisemättömiä ja reunoiltaan korotettuja.
 • Savupiipun korkeuden on täytettävä asetuksessa määritetyt minimivaatimukset tai se on mitoitettava leviämismallilaskelman tai ns. piippunomogrammin avulla:
   • Uuden energiantuotantoyksikön savupiipun korkeus on oltava 2,5 kertaa tuotantorakennuksen korkeus.
 • Öljytuotteiden käsittelyalueiden vedet sekä muut vedet, jotka voivat sisältää öljyä, on johdettava hälytysjärjestelmällä varustettuun öljynerottimeen:
   • Viemärissä on oltava välittömästi öljynerottimen jälkeen näytteenotto- ja sulkuventtiilikaivo.
 • Lauhdevedet on ennen johtamista viemäriin tai vesistöön neutraloitava, selkeytettävä ja suodatettava:
   • Ojaan johdettavat lauhdevedet on saostettava kemiallisesti, selkeytettävä ja suodatettava
   • Luvassa voidaan hyväksyä muita menetelmiä, jos voidaan osoittaa, että saadaan vastaava tai parempi tulos.

Rejlers on mukana Alihankintamessut 2016 osastolla E1120. Tule tapaamaan ja keskustelemaan PIPO-asetuksen vaatimuksista.